Abolition 2000 – Global Network to Eliminate Nuclear Weapons

Manifest (Nederlands)

Het volgende manifest wordt onderschreven door leden van de Non-Governmental Organisation (NGO) Abolition Caucus, het Abolition 2000 netwerk en andere groepen (meer dan 2000 over de hele Wereld en het aantal groeit nog steeds).

Manifest

Voor een veilige en leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen en alle volgende generaties is het nodig dat we een wereld scheppen zonder nucleaire wapens en de schade aan het milieu herstellen en menselijke lijden opheffen, welke zijn ontstaan als erfenis van vijftig jaar testen van kernwapens en tijdens de produktie van deze wapens.

Verder, de onlosmakelijke band tussen “Vreedzaam” en Militair gebruik van nucleaire technologie en de dreiging die bij het maken en gebruik van radioactief materiaal met een lange halfwaarde tijd hoort, moet erkend worden als een bedreiging voor onze en komende generaties. Wij moeten meer gaan vertrouwen op schone, veilige en duurzame vormen van energieproduktie welke geen materiaal kunnen produceren voor het gebruik in massa vernietigings wapens en welke niet het milieu voor duizenden jaren vergiftigen. Het werkelijke grondrecht behoort niet toe aan nucleaire energie, maar aan het leven, de vrijheid, en de veiligheid van mensen levend in een wereld zonder nucleaire wapens.

Wij erkennen dat het totstand komen van een wereld zonder kernwapens voorzichtig moet gebeuren en met een stapsgewijs proces. We zijn er van overtuigd dat dit technisch mogelijk is.
De politieke onwil, in het bijzonder van de landen met kernwapens, is de enige barrière. Na het verbieden van chemische en biologische wapens, moeten ook kernwapens verboden worden.

We eisen van alle landen — zeker de erkende en niet erkende landen met kernwapens — om de volgende stappen te ondernemen, om kernwapens uit te bannen. We dringen er verder op aan bij de landen, die het Non-Proliferatie Verdrag ondertekend hebben, om bindende verklaringen te eisen van de landen met kernwapens dat deze de volgende voorstellen naar voren zullen brengen en zullen aanvaarden:

 1. Het in 1995 beginnen en beeindigen van onderhandelingen over een kernwapen conventie, dat voorziet in een gefaseerde uitbanning van alle kernwapens, binnen een afgesproken tijdsbestek, met de mogelijkheden voor een effectieve vorm van toezicht op het al dan niet bezitten van en het gebruik van sancties bij het bezitten van kernwapens.*
 2. Het onmiddellijk aangaan van een onvoorwaardelijke belofte om niet met kernwapens te dreigen en kernwapens niet te gebruiken.
 3. Het zo snel mogelijk afsluiten van een algeheel verbod op kernproeven (CTBT) om een einde te maken aan ALLE testen en een nuloptie na te streven, met de uitgesproken bedoeling om een einde te maken aan de ontwikkeling van nieuwe kernwapens.
 4. Het stoppen met het produceren en in gebruik nemen van nieuwe en aanvullende kernwapen – systemen en beginnen met het terugtrekken en buiten gebruik stellen van de opgestelde kernwapen – systemen.
 5. Het verbieden van militaire en commerciële produktie en hergebruiken van alle radioactieve materialen die voor wapens gebruikt kunnen worden.
 6. Het onderwerpen van al het radioactief materiaal dat gebruikt kan worden voor kernwapens en van nucleaire installaties in alle staten, aan internationale administratie, aan internationaal toezicht en veiligheidsmaatregelen en het opzetten van een openbaar internationaal register van al het radioactief materiaal dat voor wapens gebruikt kan worden.
 7. Het verbieden van het onderzoek naar, het ontwerpen van, het ontwikkelen van, en testen van kernwapens door middel van laboratorium experimenten, inclusief, maar niet beperkt tot niet – nucleaire hydrodynamische explosies en computer simulaties, het onderwerpen van alle kern – wapenlaboratoria aan internationaal toezicht, en het sluiten van alle nucleaire test gebieden.
 8. Het creëren van nieuwe kernwapenvrije zones, analoog aan de verdragen van Tlatelolco en Rarotonga.
 9. Het erkennen en het openlijk- en voor het Internationaal Gerechtshof verklaren, dat het dreigen met of het gebruiken van kernwapens illegaal is.
 10. Het oprichten van een internationaal energie bureau om het ontwikkelen van duurzame en voor het milieu onschadelijke vormen van energieopwekking te promoten en te ondersteunen.
 11. Het creëren van mogelijkheden om deelname van burgers en de NGO’s, bij het plannen van en bij het toezicht op het uitvoeren van het proces om te komen tot de uitbanning van kernwapens, veilig te stellen. (NGO’s= Non Government Organisations= niet partij politiek gebonden organisaties)

Een wereld zonder kernwapens is een algemene wens van de mensheid. Dit doel kan in een non – proliferatie structuur, die alleen een kleine groep landen het bezit van kernwapens toestaat, niet bereikt worden. Onze gezamenlijke veiligheid hangt af van het volledig uitbannen van kernwapens. Ons doel is het geheel en onvoorwaardelijk uitbannen van nucleaire wapens

* De conventie moet toezicht houden op niet terug te draaien ontwapenings maatregelen, inclusief maar niet beperkt tot: de terugtrekking en ontmanteling van alle opgestelde kernwapensystemen; het buiten gebruik stellen en ontmantelen van kernkoppen.; het onder internationaal toezicht plaatsen van kernkoppen en radioactief materiaal dat voor kernwapens kan worden gebruikt; het vernietigen van balistic raketten en andere draagsystemen voor kernwapens. De conventie zou ook de maatregelen op zich kunnen nemen zoals die hierboven vermeld zijn, welke onafhankelijk zonder oponthoud tot stand gebracht moeten worden. Als de het doel van de conventie volledig is bereikt kan het de plaats innemen van het NPT. (NPT= Non-Proliferation Treaty= non-proliferatie verdrag of niet verspreidingsverdrag inzake kernwapens) [Back to no. 1]

Het oorspronkelijke manifest kan, indien u dat wenst stuur a.u.b. een fax of een e-mail met daarop de naam, adres, faxnr., telefoonnr. en e-mail adres van jou organisatie (in het Engels) naar asalloum@rideauinstitute.ca